8 Lesson n°9

8.1 Correction

IPA Word
/pəʊl/ pole
/dʒɔː/ jaw
/hɪm/ him
/dɒg/ dog
/fɜː/ fur
/kwɔːt/ quart
/trʌst/ trust
/stʊd/ stood
/bɜːst/ burst
/swuːʃ/ swoosh
IPA Word
/spreɪ/ spray
/stʊd/ stood
/tɑː/ tar
/θɒŋ/ thong
/spuːf/ spoof
/wɜː/ were
/kleɪ/ clay
/drɑːft/ draught
/jes/ yes
/θrɒb/ throb
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
lap /1/ /læp/ /læp/
crash /1/ /kræʃ/ /kræʃ/
lair /1/ /leə/ /ler/
quaint /1/ /kweɪnt/ /kweɪnt/
tan /1/ /tæn/ /tæn/
champ /1/ /tʃæmp/ /tʃæmp/
lung /1/ /lʌŋ/ /lʌŋ/
crop /1/ /krɒp/ /krɑːp/
shrimp /1/ /ʃrɪmp/ /ʃrɪmp/
feet /1/ /fiːt/ /fiːt/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
stuff /1/ /stʌf/ /stʌf/
bane /1/ /beɪn/ /beɪn/
path /1/ /pɑːθ/ /pæθ/
form /1/ /fɔːm/ /fɔːrm/
goes /1/ /gəʊz/ /goʊz/
cent /1/ /sent/ /sent/
twelfth /1/ /twelfθ/ /twelfθ/
swig /1/ /swɪg/ /swɪg/
spank /1/ /spæŋk/ /spæŋk/
quartz /1/ /kwɔːts/ /kwɔːrts/

8.2 The remaining <-r> transformed vowels (in RP/SBE)

  • “care” \(\rightarrow\) /keə/ (also recently transcribed /kɛː/
  • “here” \(\rightarrow\) /hɪə/
  • “fire” \(\rightarrow\) /’faɪ.ə/
  • “ore” \(\rightarrow\) /ɔː/
  • “pure” \(\rightarrow\) /pjʊə/

8.2.1 Practice

IPA Word
/ɑːmz/ arms
/gɜːl/ girl
/stɜː/ stir
/bɑː/ bar
/nɜːs/ nurse
/lɜːn/ learn
/kwɜːk/ quirk
/mɑːsk/ mask
/kɜːl/ curl
/jɪə/ year
IPA Word
/hɑːt/ heart
/meə/ mare
/tɜːn/ turn
/kɜːv/ curve
/fɜː/ fir
/tʃɑː/ char
/sɪə/ sear
/hɑːvz/ halves
/eɪl/ ale
/pɜːtʃ/ perch
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
smirch /1/ /smɜːtʃ/ smirch
scarce /1/ /skeəs/ /skers/
barge /1/ /bɑːdʒ/ /bɑːrdʒ/
perk /1/ /pɜːk/ /pɜ˞ːk/
curd /1/ /kɜːd/ /kɜ˞ːd/
rasp /1/ /rɑːsp/ /ræsp/
beard /1/ /bɪəd/ /bɪrd/
shirt /1/ /ʃɜːt/ /ʃɜ˞ːt/
learn /1/ /lɜːn/ /lɜ˞ːn/
charm /1/ /tʃɑːm/ /tʃɑːrm/

8.3 Homework

8.3.1 Practice… With all vowels!

IPA
/tʃes/
/waɪt/
/dʒɔɪn/
/ðeə/
/luːz/
/wɜːst/
/niː/
/bəʊθ/
/bʊʃ/
/sʌtʃ/
IPA
/ʃelf/
/stuːl/
/grəʊz/
/ʃʊd/
/həʊpt/
/mʌtʃ/
/ʃeə/
/θɔːt/
/truː/
/θruː/

Listen to the following words and transcribe them:

Words

Listen to the following words and transcribe them:

Words