15 Lesson n°5

15.1 Modalités de l’examen de mi-semestre

  • déchiffrage de monosyllabiques

  • transcription de polysyllabiques courants

  • dictée : écrire puis transcrire

  • tableau de la règle orthographique + 3 voyelles manquantes.

15.2 Warming up

15.2.1 Decipher

IPA Word
/mɪθ/ myth
/swiːp/ sweep
/haɪst/ heist
/kriːs/ crease
/geɪp/ gape
/dəʊ/ doe
/drʌm/ drum
/kəʊst/ coast
/slʌdʒ/ sludge
/krɒtʃ/ crotch
IPA Word
/tɑːp/ tarp
/nɜːvz/ nerves
/leɪ/ lay
/skʌŋk/ skunk
/ʃɔː/ shore
/grəʊn/ groan
/ʃaʊt/ shout
/fiːnd/ fiend
/rəʊp/ rope
/ðaɪn/ thine

15.2.2 Transcribe

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
cooking /10/ /’kʊk.ɪŋ/ /’kʊk.ɪŋ/
deliver /010/ /di.’lɪv.ə/ /di.’lɪv.ər/
century /100/ /’sentʃ.ər.i/ /’sentʃ.ər.i/
garden /10/ /’gɑːd.ən/ /’gɑːd.ən/
offer /10/ /’ɒf.ə/ /’ɔːf.ər/
potato /010/ /pə.’teɪt.əʊ/ /pə.’teɪt.ˌoʊ/
mistake /01/ /mi.’steɪk/ /ˌmɪ.’steɪk/
bottle /10/ /’bɒt.əl/ /’bɑːt.əl/
drawer /1/ /drɔː/ /drɔːr/
repeat /01/ /ri.’piːt/ /ri.’piːt/

15.3 Reduction to /ə/

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
success /01/ /sək.’ses/ /sək.’ses/
corner /10/ /’kɔːn.ə/ /’kɔːn.ər/
private /10/ /’praɪv.ət/ /’praɪv.ət/
data /10/ /’deɪt.ə/ /’deɪt.ə/
famous /10/ /’feɪm.əs/ /’feɪm.əs/
abroad /01/ /ə.’brɔːd/ /ə.’brɔːd/
poverty /100/ /’pɒv.ət.i/ /’pɑːv.ət.i/
suggest /01/ /sə.’dʒest/ /sə.’dʒest/
current /10/ /’kʌr.ənt/ /’k3r ːr.ənt/
forbid /01/ /fə.’bɪd/ /fə.’bɪd/
harmony /100/ /’hɑːm.ən.i/ /’hɑːm.ən.i/
forgotten /010/ /fə.’gɒt.ən/ /fə.’gɑːt.ən/
account /01/ /ə.’kaʊnt/ /ə.’kaʊnt/
collect /01/ /kə.’lekt/ /kə.’lekt/
temperature /1000/ /’temp.ər.ətʃ.ə/ temperature
tortoise /10/ /’tɔːt.əs/ /’tɔːt.əs/
charisma /010/ /kə.’rɪz.mə/ /kə.’rɪz.mə/
towards /01/ /tə.’wɔːdz/ /tə.’wɔːdz/
people /10/ /’piːp.əl/ /’piːp.əl/
session /10/ /’seʃ.ən/ /’seʃ.ən/