7 Lesson n°8

7.1 Correction

7.1.1 Exercices : transcription

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
chart /1/ /tʃɑːt/ /tʃɑːrt/
shard /1/ /ʃɑːd/ /ʃɑːrd/
girth /1/ /gɜːθ/ /gɜ˞ːθ/
thorn /1/ /θɔːn/ /θɔːrn/
graph /1/ /grɑːf/ /græf/
same /1/ /seɪm/ /seɪm/
yard /1/ /jɑːd/ /jɑːrd/
quite /1/ /kwaɪt/ /kwaɪt/
book /1/ /bʊk/ /bʊk/
worth /1/ /wɜːθ/ /wɜ˞ːθ/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
child /1/ /tʃaɪəld/ /tʃaɪld/
shirt /1/ /ʃɜːt/ /ʃɜ˞ːt/
jerk /1/ /dʒɜːk/ /dʒɜ˞ːk/
fact /1/ /fækt/ /fækt/
young /1/ /jʌŋ/ /jʌŋ/
touch /1/ /tʌtʃ/ /tʌtʃ/
nerves /1/ /nɜːvz/ /nɜ˞ːvz/
short /1/ /ʃɔːt/ /ʃɔːrt/
speech /1/ /spiːtʃ/ /spiːtʃ/
trace /1/ /treɪs/ /treɪs/

7.1.2 Exercices : déchiffrage

IPA Word
/mɔː/ more
/eɪp/ ape
/nɜːd/ nerd
/bɜːθ/ birth
/ʃriːk/ shriek
/skɑːz/ scars
/rɪəl/ real
/tɔːl/ tall
/luːs/ loose
/tɜːmz/ terms
IPA Word
/klaɪm/ climb
/wɔːn/ warn
/ʃɑːk/ shark
/nʌm/ numb
/nɔːθ/ north
/tʃɜːn/ churn
/dʒɔː/ jaw
/bɒm/ bomb
/əʊ/ owe
/θruː/ through

7.2 Practice makes perfect!

7.2.1 Decipher

IPA Word
/tʃæp/ chap
/lɪk/ lick
/rek/ wreck
/flɪntʃ/ flinch
/kraɪ/ cry
/blɪts/ blitz
/swɪŋ/ swing
/leɪd/ laid
/θraɪs/ thrice
/dɑːns/ dance
IPA Word
/krʌks/ crux
/rend/ rend
/mɪks/ mix
/smɜːk/ smirk
/slɒt/ slot
/həʊld/ hold
/flʌŋk/ flunk
/sɜːv/ serve
/lɪnt/ lint
/ræŋ/ rang

7.2.2 Listen

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
art /1/ /ɑːt/ /ɑːrt/
wedge /1/ /wedʒ/ /wedʒ/
mung /1/ /mʌŋ/ mung
glyph /1/ /glɪf/ glyph
mow /1/ /məʊ/ /moʊ/
meet /1/ /miːt/ /miːt/
grind /1/ /graɪnd/ /graɪnd/
throw /1/ /θrəʊ/ /θroʊ/
thirst /1/ /θɜːst/ /θɜ˞ːst/
sheet /1/ /ʃiːt/ /ʃiːt/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
peek /1/ /piːk/ /piːk/
rung /1/ /rʌŋ/ /rʌŋ/
quote /1/ /kwəʊt/ /kwoʊt/
putsch /1/ /pʊtʃ/ /pʊtʃ/
dab /1/ /dæb/ /dæb/
sling /1/ /slɪŋ/ /slɪŋ/
float /1/ /fləʊt/ /floʊt/
stretch /1/ /stretʃ/ /stretʃ/
hard /1/ /hɑːd/ /hɑːrd/
glint /1/ /glɪnt/ /glɪnt/

7.3 Homework

IPA
/pəʊl/
/dʒɔː/
/hɪm/
/dɒg/
/fɜː/
/kwɔːt/
/trʌst/
/stʊd/
/bɜːst/
/swuːʃ/
IPA
/spreɪ/
/stʊd/
/tɑː/
/θɒŋ/
/spuːf/
/wɜː/
/kleɪ/
/drɑːft/
/jes/
/θrɒb/

Listen to the following words and transcribe them:

Words

Listen to the following words and transcribe them:

Words