19 Lesson n°10

(Not for group A)

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
devilish /100/ /’dev.əl.ɪʃ/ devilish
hurriedly /100/ /’hʌr.ɪd.li/ /’h3r ːr.ɪd.li/
punishment /100/ /’pʌn.ɪʃ.mənt/ /’pʌn.ɪʃ.mənt/
poisonous /100/ /’pɔɪz.ən.əs/ /’pɔɪz.ən.əs/
emptiness /100/ /’empt.i.nəs/ /’empt.i.nəs/
emotional /0100/ /i.’məʊʃ.ən.əl/ /ˌɪ.’moʊʃ.ən.əl/
embarrassment /0100/ /ɪm.’bær.əs.mənt/ /ɪm.’ber.əs.mənt/
favourable /1000/ /’feɪv.ər.əb.əl/ favourable
rational /100/ /’ræʃ.ən.əl/ /’ræʃ.ən.əl/
scarcely /10/ /’skeəs.li/ /’skes.li/

19.1 Practice: common words

(Not for group A)

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
attachment /010/ /ə.’tætʃ.mənt/ /ə.’tætʃ.mənt/
yesterday /100/ /’jest.əd.i/ /’jest.əd.ˌeɪ/
fantastic /010/ /fæn.’tæst.ɪk/ /fæn.’tæst.ɪk/
another /010/ /ə.’nʌð.ə/ /ə.’nʌð.ər/
challenge /10/ /’tʃæl.ɪndʒ/ /’tʃæl.ɪndʒ/
horrible /100/ /’hɒr.əb.əl/ /’hɔːr.əb.əl/
digital /100/ /’dɪdʒ.ɪt.əl/ /’dɪdʒ.ɪt.əl/
tomorrow /010/ /tə.’mɒr.əʊ/ /tə.’mɑːr.ˌoʊ/
weather /10/ /’weð.ə/ /’weð.ər/
month /1/ /mʌnθ/ /mʌnθ/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
global /10/ /’gləʊb.əl/ /’gloʊb.əl/
edition /010/ /ɪ.’dɪʃ.ən/ /ɪ.’dɪʃ.ən/
choice /1/ /tʃɔɪs/ /tʃɔɪs/
purpose /10/ /’pɜːp.əs/ /’p3r ːp.əs/
accept /01/ /ək.’sept/ /ək.’sept/
support /01/ /sə.’pɔːt/ /sə.’pɔːt/
patient /10/ /’peɪʃ.ənt/ /’peɪʃ.ənt/
tighten /10/ /’taɪt.ən/ /’taɪt.ən/
culture /10/ /’kʌltʃ.ə/ /’kʌltʃ.ər/
climate /10/ /’klaɪm.ət/ /’klaɪm.ət/

19.2 Stress-imposing suffixes

There also exist suffixes that impose stress patterns.

Can you think of a few?

19.2.1 The <-ion/-ian> suffixes

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
grammar /10/ /’græm.ə/ /’græm.ər/
comedy /100/ /’kɒm.əd.i/ /’kɑːm.əd.i/
civil /10/ /’sɪv.əl/ /’sɪv.əl/
custody /100/ /’kʌst.əd.i/ /’kʌst.əd.i/
Venus /10/ /’viːn.əs/ /’viːn.əs/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
grammarian /0100/ /grə.’meər.i.ən/ grammarian
comedian /0100/ /kə.’miːd.i.ən/ /kə.’miːd.i.ən/
custodian /0100/ /kʌ.’stəʊd.i.ən/ /kʌ.’stoʊd.i.ən/
civilian /0100/ /sə.’vɪl.i.ən/ civilian
Venusian /0100/ /və.’njuːz.i.ən/ Venusian
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
nation /10/ /’neɪʃ.ən/ /’neɪʃ.ən/
completion /010/ /kəm.’pliːʃ.ən/ /kəm.’pliːʃ.ən/
condition /010/ /kən.’dɪʃ.ən/ /kən.’dɪʃ.ən/
notion /10/ /’nəʊʃ.ən/ /’noʊʃ.ən/
pollution /010/ /pə.’luːʃ.ən/ /pə.’luːʃ.ən/
mammalian /0100/ /mə.’meɪl.i.ən/ /mə.’meɪl.i.ən/
bohemian /0100/ /bəʊ.’hiːm.i.ən/ /bəʊ.’hiːm.i.ən/
physician /010/ /fi.’zɪʃ.ən/ /fi.’zɪʃ.ən/
draconian /0100/ /drə.’kəʊn.i.ən/ /drə.’koʊn.i.ən/
Peruvian /0100/ /pə.’ruːv.i.ən/ /pə.’ruːv.i.ən/