18 Lesson n°9

18.1 Warm up

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
random /10/ /’rænd.əm/ /’rænd.əm/
sponsor /10/ /’spɒns.ə/ /’spɑːns.ər/
perspective /010/ /pə.’spekt.ɪv/ /pə.’spekt.ɪv/
market /10/ /’mɑːk.ɪt/ /’mɑːk.ɪt/
internal /010/ /ɪn.’tɜːn.əl/ /ˌɪn.’t3r ːn.əl/
comment /10/ /’kɒm.ent/ /’kɑːm.ent/
attempt /01/ /ə.’tempt/ /ə.’tempt/
freedom /10/ /’friːd.əm/ /’friːd.əm/
among /01/ /ə.’mʌŋ/ /ə.’mʌŋ/
potential /010/ /pə.’tenʃ.əl/ /pə.’tenʃ.əl/

18.2 Neutral endings

Sometimes a suffix can be added to a word.

Some suffixes change the stress pattern of the root (“stupid” \(\rightarrow\) “stupidity”). They are called strong suffixes.

Other suffixes do not change the stress pattern (“stupid” \(\rightarrow\) “stupidly”). They are called weak suffixes.

  • How many weak suffixes can you think of?

18.2.1 Examples

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
leader /10/ /’liːd.ə/ /’liːd.ər/
refuse /01/ /ri.’fjuːz/ /ri.’fjuːz/
wonder /10/ /’wʌnd.ə/ /’wʌnd.ər/
power /10/ /’paʊ.ə/ /’paʊ.ər/
develop /010/ /di.’vel.əp/ /di.’vel.əp/
manage /10/ /’mæn.ɪdʒ/ /’mæn.ɪdʒ/
begin /01/ /bi.’gɪn/ /bi.’gɪn/
neighbour /10/ /’neɪb.ə/ neighbour
happy /10/ /’hæp.i/ /’hæp.i/
martyr /10/ /’mɑːt.ə/ /’mɑːt.ər/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
leadership /100/ /’liːd.ə.ʃɪp/ /’liːd.ə.ˌʃɪp/
refusal /010/ /ri.’fjuːz.əl/ /ri.’fjuːz.əl/
wonderful /100/ /’wʌnd.ə.fəl/ /’wʌnd.ə.fəl/
powerless /100/ /’paʊ.ə.ləs/ /’paʊ.ə.ləs/
development /0100/ /di.’vel.əp.mənt/ /di.’vel.əp.mənt/
manager /100/ /’mæn.ɪdʒ.ə/ /’mæn.ɪdʒ.ər/
beginning /010/ /bi.’gɪn.ɪŋ/ /bi.’gɪn.ɪŋ/
neighbourhood /100/ /’neɪb.ə.hʊd/ neighbourhood
happiness /100/ /’hæp.i.nəs/ /’hæp.i.nəs/
martyrdom /100/ /’mɑːt.ə.dəm/ /’mɑːt.ə.dəm/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
comfortable /100/ /’kʌmft.əb.əl/ comfortable
amazing /010/ /ə.’meɪz.ɪŋ/ /ə.’meɪz.ɪŋ/
glorify /100/ /’glɔːr.ɪ.faɪ/ /’glɔːr.ɪ.ˌfaɪ/
otherwise /100/ /’ʌð.ə.waɪz/ /’ʌð.ə.ˌwaɪz/
reasonable /1000/ /’riːz.ən.əb.əl/ /’riːz.ən.əb.əl/