15 Lesson n°4

15.1 Warming up!

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
gastronomic /2010/ /ˌgæs.trə.’nɒm.ɪk/ /gæs.ˌtrɑː.’nɑːm.ɪk/
mutual /100/ /’mjuːtʃ.u.əl/ /’mjuːtʃ.u.əl/
enigmatic /2010/ /ˌen.ɪg.’mæt.ɪk/ /ˌen.ɪg.’mæt.ɪk/
parsimonious /20100/ /ˌpɑːs.ɪ.’məʊn.i.əs/ parsimonious
telluric /010/ /te.’lʊər.ɪk/ telluric
studious /100/ /’stjuːd.i.əs/ /’stjuːd.i.əs/
financial /010/ /faɪ.’nænʃ.əl/ /faɪ.’nænʃ.əl/
mediate /100/ /’miːd.i.eɪt/ /’miːd.i.ˌeɪt/
sardonic /010/ /sɑː.’dɒn.ɪk/ /sɑː.’dɑːn.ɪk/
referential /2010/ /ˌref.ə.’renʃ.əl/ referential
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
frenetic /010/ /frə.’net.ɪk/ /frə.’net.ɪk/
angelic /010/ /æn.’dʒel.ɪk/ /ˌæn.’dʒel.ɪk/
meritorious /20100/ /ˌmer.ɪ.’tɔːr.i.əs/ /ˌmer.ɪ.’tɔːr.i.əs/
variate /100/ /’veər.i.ət/ variate
menial /100/ /’miːn.i.əl/ /’miːn.i.əl/
industrious /0100/ /ɪn.’dʌs.tri.əs/ /ˌɪn.’dʌs.tri.əs/
comic /10/ /’kɒm.ɪk/ /’kɑːm.ɪk/
conciliate /0100/ /kən.’sɪl.i.eɪt/ conciliate
melodious /0100/ /mə.’ləʊd.i.əs/ /mə.’loʊd.i.əs/
melancholic /2010/ /ˌmel.ən.’kɒl.ɪk/ /ˌmel.ən.’kɑːl.ɪk/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
fanatic /010/ /fə.’næt.ɪk/ /fə.’næt.ɪk/
pedestrian /0100/ /pə.’des.tri.ən/ /pə.’des.tri.ən/
meridian /0100/ /mə.’rɪd.i.ən/ /mə.’rɪd.i.ən/
victorious /0100/ /vɪk.’tɔːr.i.əs/ /vɪk.’tɔːr.i.əs/
cautious /10/ /’kɔːʃ.əs/ /’kɔːʃ.əs/
associate /0100/ /ə.’səʊʃ.i.eɪt/ /ə.’soʊʃ.i.eɪt/
premium /100/ /’priːm.i.əm/ /’priːm.i.əm/
grammarian /0100/ /grə.’meər.i.ən/ grammarian
residual /0100/ /ri.’zɪd.ju.əl/ /ri.’zɪd.ju.əl/
ferocious /010/ /fə.’rəʊʃ.əs/ /fə.’roʊʃ.əs/

15.2 Suffixe <-ity>

15.2.1 Règle d’accentuation

Les mots en <-ity> sont accentués sur la syllabe précédant le suffixe. Celle-ci est toujours l’antépénultième.

Leur schéma accentuel est donc toujours /-100/.

Ces mots sont appelés proparoxytons.

15.2.2 Observation

Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
mental /10/ /’ment.əl/ /’ment.əl/
serene /01/ /sə.’riːn/ /sə.’riːn/
valid /10/ /’væl.ɪd/ /’væl.ɪd/
jocose /01/ /dʒəʊ.’kəʊs/ jocose
immune /01/ /ɪ.’mjuːn/ /ˌɪ.’mjuːn/
regular /100/ /’reg.jʊl.ə/ /’reg.jʊl.ər/
sincere /01/ /sɪn.’sɪə/ /ˌsɪn.’sɪr/
senior /100/ /’siːn.i.ə/ senior
mature /01/ /mə.’tʃʊə/ /mə.’tʃʊr/
Word Stress Pattern IPA (RP) Received Pronunciation General American
mentality /0100/ /men.’tæl.ət.i/ /men.’tæl.ət.i/
serenity /0100/ /sə.’ren.ət.i/ /sə.’ren.ət.i/
validity /0100/ /və.’lɪd.ət.i/ /və.’lɪd.ət.i/
jocosity /0100/ /dʒəʊ.’kɒs.ət.i/ jocosity
immunity /0100/ /ɪ.’mjuːn.ət.i/ /ˌɪ.’mjuːn.ət.i/
regularity /20100/ /ˌreg.ju.’lær.ət.i/ /ˌreg.ju.’ler.ət.i/
sincerity /0100/ /sɪn.’ser.ət.i/ /ˌsɪn.’ser.ət.i/
seniority /20100/ /ˌsiːn.i.’ɒr.ət.i/ seniority
maturity /0100/ /mə.’tʃʊər.ət.i/ /mə.’tʃʊr.ət.i/